ST

Specialisttjänstgöring

ST i psykiatri är en utbildningstjänst. Målet är specialistkompetens i psykiatri. Målet nås genom klinisk tjänstgöring, varvat med kurser och andra teoretiska moment, så att det sker en integrering av teori och praktik. Vi vill via denna sida ge information  om gällande regelverk, ST-beståndsdelar, studierektor samt SPF:s rekommendationer.

 

 

Regelverk

Ramarna för ST-utbildningen beskrivs i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8. Föreskriften består dels av en allmän del med gemensamma bestämmelser för alla specialiteter, dels av en specifik del med alla målbeskrivningar. Målbeskrivningarna för respektive specialitet ska läsas mot bakgrund av bestämmelserna i den allmänna delen.

På socialstyrelsens hemsida finns mer information om den nya specialisteringstjänstgöringen enligt SOSFS 2015:8.

 • SFS 1993:100 Högskoleförordningen
 • SFS 1998:1518 Förordning om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2008:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
 • SOSFS 2007:23 Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Rekommendationer

Specialistföreningarna har sedan utformat rekommendationer som ett stöd för att kunna utföra de direktiv som finns i författningen. SPF har dessutom utvecklat stödskrifter om handledning, utbildningsprocess samt stöddokument för att kunna följa utbildningsprocessen.

1. Rekommendationer för ST-utbildningen enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2015:8

2. Rekommendationer för ST-utbildningen enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2008:17

 

 

ST:s beståndsdelar

1.Klinisk tjänstgöring

ST-utbildningens totala längd styrs av uppfyllelse av kunskapsmål, men kortaste möjliga ST-längd är 60 månader. Således lämnas 15 månader ospecificerade för vetenskapligt arbete samt ytterligare randningar och fördjupningar. I ST-utbildningen ingår också en psykoterapiutbildning motsvarande steg 1.

Arbete inom vuxenpsykiatri med sluten- och öppenvård utgör basen för specialisttjänstgöringen. Det är viktigt med tidig erfarenhet inom akutpsykiatri och tvångsvård. En specialisttjänstgöring inom vuxenpsykiatri bör enligt socialstyrelsens målbeskrivning (SOSFS 2015:8) innehålla tjänstgöring:

 • inom beroendemedicin
 • vid enheter som utreder och behandlar äldrepsykiatriska patienter
 • inom barn- och ungdomspsykiatri
 • vid enheter som hanterar ett osorterat patientklientel
 • vid subspecialiserade enheter

Vidare bör tjänstgöring inom angränsande specialiteter ingå i specialiseringstjänstgöringen. Särskilt värdefullt är tjänstgöring inom neurologi samt inom en internmedicinsk specialitet. Tjänstgöring inom allmänmedicin kan helt ersätta den internmedicinska placeringen. Mot slutet av utbildningen bör ST-läkaren vara placerad inom vuxenpsykiatrin så att övergången till det självständiga arbetet som specialist kan underlättas.

Intyg för klinisk tjänstgöring SOSFS2008:17

Intyg för klinisk tjänstgöring SOSFS2015:8

 

Intyg för auskultation SOSFS2008:17

Intyg för auskultation SOSFS2015:8

 

2. Kurser

I socialstyrelsens målbeskrivning framgår att fortlöpande teoretisk utbildning är centralt under ST utbildningen och dessutom obligatoriskt för att uppfylla de delmål som är direkt kopplade till kurser och utbildningar. Några av dessa kurser (akutpsykiatri, psykiatrisk diagnostik, psykiatrisk juridik, psykofarmakologi, beroendelära samt suicidologi) anses grundläggande och det är därför bra om man prioriterar dessa under den första delen av sin utbildning.

ST läkaren behöver således delta i flera kurser under sin specialiseringstjänstgöring, gärna 10-15 stycken under en 5-årsperiod.

Diskutera gärna vidare med din handledare och studierektor om vilka kurser som är lämpligt att prioritera utifrån uppfyllelse av delmål och som är viktiga utifrån dina behov och intressen. Du kan läsa mer om kurser och hur du söker dessa på  på www.metiskurser.se och på Socialstyrelsens webbsida om SK-kurser. Andra användbara kurser kan man hitta via www.lipus.se.

Årligen arrangerar STP en nationell konferens för sveriges ST-läkare med LIPUS certifiering för delmål, för mer information se deras hemsida, stpsykiatri.se.

 

Intyg för kurs SOSFS2008:17

Intyg för kurs SOSFS2015:8

 

3. ST-arbeten

Här nedan hittar du  konsensusdokument om genomförandet av det vetenskapliga arbetet (delmål 19), enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2008:17:

 

Intyg kvalitets-och utvecklingsarbete SOSFS2008:17

Intyg kvalitets- och utvecklingsarbete SOSFS2015:8

 

Intyg skriftligt (vetenskapligt) arbete SOSFS2008:17

Intyg skriftligt (vetenskapligt) arbete SOSFS2015:8

 

 

4. Handledare

T tjänstgöring sker under handledning. Huvudhandledare utses av chef vid tjänstgöringens början och tid för handledning schemaläggs för såväl ST-läkare som handledare med ca 2 timmar/månad under hela utbildningstiden. Handledaren ska ha specialistkompetens i psykiatri och ha genomgått handledarutbildning. Före varje tjänstgöringsavsnitt gör ST-läkaren och handledaren upp vilka delmål som ska klaras av och som ska kommuniceras till respektive studierektor vid annat verksamhetsområde.

På de olika tjänstgöringsavsnitten ska finnas instruktör (klinisk handledare) som har genomgått handledarutbildning.

Enligt SOSFS 2015:8 har kraven på kontinuerligt bedömningsarbete skärpts varpå kraven på ansvarig chef, studierektor och handledare har ökat. I den nya författningen framgår att handledare och verksamhetschef vid det tjänstgöringsställe där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring, ska bedöma ST-läkarens kompetensutveckling kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet.

Vidare är det fastställt att:

 • Bedömningen ska dokumenteras och ligga till grund för det intyg om uppnådd specialistkompetens som ska utfärdas efter fullgjord specialiseringstjänstgöring.
 • Bedömningen bör göras med på förhand kända och överenskomna metoder.
 • Om bedömningen visar att ST-läkaren inte har uppfyllt kompetenskraven, bör det leda till en åtgärdsplan som omfattar: justeringar i det individuella utbildningsprogrammet, förändringar i verksamhetens utbildningsinsatser, eller tydligare krav på ST-läkarens insatser.

Manual ST-handledare

Manual ST-lakare150722

Manual för kliniska handledare 150722

Handledningsöverenskommelse

 

5.Kompetensbedömning

Här presenteras användbara dokument och formulär för kontinuerlig uppföljning av kompetensmålen enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Även rekommendationer till läsning för såväl ST-läkare som handledare.

 

Medsittningsmall PDF-format

Medsittningsmall Microsoft Word-format

Mini-CEX

Case based discussions CBD

360 graders evaluering – artikel av Aspegren 2006

Kollegium

 

 

Specialistansökan

Per den 170918 var stämplingsavgiften 2300 kr som sätts in på Socialstyrelsens konto innan du får ut ditt specialistbevis. Din ansökan kommer att granskas av extern sakkunnig läkare och som kommer att se över ansökan.

Betalas in på BankGirokonto 790-3750.
Observera att i meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat.

 

Blankett för ansökan om specialistkompetens, SOSFS2008:17.

Blankett för ansökan om specialistkompetens, SOSFS2015:8

Blankett för intyg om uppnådd specialistkompetens, SOSFS2008:17

Blankett för intyg om uppnådd specialistkompetens, SOSFS2015:8

 

Länk till Socialstyrelsens webbsida om ansökan om specialistkompetens,  enligt SOSFS 2008:17

Länk till Socialstyrelsens webbsida om ansökan om specialistkompetens, enligt SOSFS 2015:8

 

 

Övrig information

Socialstyrelsens intyg ska skickas in som original. Andra intyg som du bifogar till ansökan ska skickas in som vidimerade kopior, till exempel utländska diplom.

Specialistkompetensbeviset gäller från samma datum som Socialstyrelsen fattar beslut om att bevilja din ansökan.

Beviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Skulle beviset förkomma kan bekräftelse på din behörighet ges i form av intyg.

 

 

ST-studierektor

Som studierektor har  man ett brett ansvarsområde och arbetar både med den enskilde ST-läkaren, med hela ST-läkargruppen och med handledare och verksamhetschefer. Här nedan kan du hitta information för dig som ST- studierektor.

Länk till Sveriges Läkarförbunds nätverk för studierektorer

Studierektor som central aktör i ST

 

Senast uppdaterad: 2017-10-10