Stadgar

Stadgar för Svenska Psykiatriska Föreningen

Svenska Läkaresällskapets sektion för Psykiatri,

Specialistförening i Sveriges läkarförbund

 

§ 1. Svenska Psykiatriska Föreningen är en sammanslutning av läkare, vilkas huvudsakliga uppgift är att utöva psykiatrisk verksamhet. Föreningen är samtidigt specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

 

§ 2. Föreningens uppgift är att främja den svenska psykiatrins ändamålsenliga utveckling, bl.a. genom anordnande av kurser, konferenser samt föredrag vid sällskapets sammankomster och genom avgivande av utlåtande och förslag i frågor som faller inom föreningens verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas utbildningsbehov och vetenskapliga intressen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör andra sektioner i Sällskapet skall samråd med dessa ske.

 

§ 3. Svenska legitimerade läkare skall för vinnande av medlemskap i föreningen tillhöra endera Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet och i vederbörlig ordning ha erhållit specialistkompetens i psykiatri eller utan att ha förvärvat sådan vara verksam inom psykiatrin. Samma gäller för den som utan att vara legitimerad läkare av vederbörande myndighet erhållit behörighet att utöva läkaryrket eller är medicine studerande. Ledamöterna i föreningens styrelse skall tillhöra såväl Sveriges Läkarförbund som Svenska Läkaresällskapet. Föreningen bör verka för att dess medlemmar är ledamöter i Svenska Läkaresällskapet.

 

§ 4. Föreligger särskilda skäl kan läkare, som ej uppfyller de i §§ 1 och 3 angivna villkoren vinna medlemskap i föreningen. Föreningen har en sektion för korresponderande medlemmar. Till korresponderande medlem kan inväljas dels utländsk medborgare med intresse för föreningens verksamhet, dels svensk läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för psykiatrin närstående verksamhet.

 

§ 5. Om medlemskap i föreningen beslutar styrelsen. Fullständig medlemsförteckning skall årligen tillställas Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet.

 

§ 6. Till hedersledamot må på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.

 

§ 7. Utträde ur föreningen sker vid kommande årsskifte efter skriftlig anmälan till styrelsen

 

§ 8. Medlem erlägger årligen till föreningen av föreningsmöte fastställd avgift. Hedersledamot är befriad från årsavgift. Medlem som underlåtit att betala årsavgift 30/4 anses ha utträtt ur föreningen.

 

§ 9. Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavande av gemensamma föreningsangelägenheter utövas vid allmänna möten. Föreningsmöte väljer styrelse för föreningen.

 

§10. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, samt ytterligare högst sex ledamöter. En av dessa ledamöter utses av styrelsen för ST-läkare i Psykiatri, STP, och skall i SPF-styrelsen verka som representant för ST-läkare i psykiatri.  Styrelsens ledamöter väljs för en mandattid på två år på ordinarie möte efter förslag från en vid föreningsmöte tillsatt valberedning. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och högst tre ledamöter väljs varje udda år och skattmästare och högst tre ledamöter varje jämt år för tiden tom ordinarie möte två år därefter.

 

§ 11. Styrelsen handhar föreningens angelägenheter, tillvaratager dess intressen och beslutar å föreningens vägnar i ärenden om vilka ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar.

 • att verkställa av föreningsmötet fattade beslut
 • att handha frågor rörande medlemskap och avgiftsbetalning enligt vad som stadgas i § 5, 7 och 9
 • att förvalta föreningens tillgångar
 • att till ordinarie möte avge verksamhetsberättelse för senast förflutna arbetsår
 • att avge yttrande i till föreningen remitterat ärende.

Ärende av principiell eller prejudicerande betydelse bör av styrelsen för avgörande hänskjutas till föreningsmöte.

 

§ 12. Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erforderligt eller minst två styrelseledamöter påfordrar det. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock sker vid val avgörandet genom lottning. Styrelsens protokoll föres av sekreteraren och justeras av ordföranden.

 

§ 13. Såsom delförening av Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet åligger det föreningen att omedelbart efter val av förtroendemän till Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet insända uppgift om de valdas namn och adress, samt även i övrigt tillhandahålla dessa protokollsutdrag i frågor som berör förbundet respektive sällskapet

 • att för fastställande delge Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet beslut om ändring i föreningens stadgar samt
 • att ställa sig till efterrättelse beslut av Sveriges Läkarförbunds fullmäktige samt förbundets centralstyrelses beslut.

 

§ 14. Skattmästaren handhar föreningens ekonomi och redovisar dess räkenskaper, som för varje kalenderår avslutas i så god tid att redogörelse däröver skall kunna lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsmöte.

 

§ 15. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två av ordinarie möte för tiden t o m nästkommande möte utsedda revisorer. För revisorerna utses två suppleanter.

 

§ 16. Föreningen sammanträder till allmänna möten. Ordinarie möte hålles varje år. Tid och plats för möten bestämmes av styrelsen. Extra möte hålles när ordföranden eller styrelsen så finner erforderligt eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende. Frågor som föreningen önskar uppföra på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes arbetsordning bör tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

 

§ 17.  Kallelse till ordinarie möte och övriga allmänna möten utfärdas av styrelsen minst en månad före mötet jämte av styrelsen uppgjort program för mötet. Kallelse till extra möte utfärdas av styrelsen om möjligt två veckor före mötet.

 

§ 18.  Vid ordinarie möte skall följande ärenden förekomma.

 • Val av ordförande för mötet
 • Val av två justeringsmän.
 • Behandling av
 1.  styrelsens berättelse för det sistförflutna arbetsåret
 2.  skattmästarens redogörelse
 3.  revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 • Bestämmande av årsavgift för nästkommande arbetsår.
 • Behandling av ärenden eller förslag, vilka förelagts mötet av styrelsen eller väckts av föreningsmedlemmar.
 • Val av ledamöter till styrelsen enligt § 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 • Val av representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa. Fullmäktig och suppleant skall vara ledamöter av Sällskapet.
 • Val av valberedning.
 • Frågor som skall underställas Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

 

§ 19.  Förhandlingarna vid allmänt möte ledes av ordföranden. Vid förfall för ordföranden av vice ordföranden. Protokoll justeras av ordföranden och två vid mötets början utsedda föreningsmedlemmar. Omröstning på föreningsmöte sker öppet utom vid val där sluten omröstning skall ske om någon så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt, där ej annorlunda bestämts i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val där avgörandet sker genom lottning.

 

§ 20. Ledamot av styrelsen äger icke rätt att deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken han/hon är ansvarig och ej heller i val av revisorer eller revisorsuppleanter.

 

§ 21. Hedersledamot äger tillträde till föreningens möten med rätt att deltaga i därvid förekommande överläggningar och beslut. Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är sektionsmedlem liksom korresponderande medlem, äger tillträde till föreningens möten med rätt att deltaga i därvid förekommande överläggningar men icke i besluten.

 

§ 22.  En grupp av föreningens medlemmar eller medlemmar av annan av SLS sektioner representerande ett specialiserat verksamhetsområde inom eller med stark anknytning till psykiatrin kan utgöra subsektion inom föreningen. Föreningens årsmöte beslutar om bildande av sådan subsektion samt godkänner i samband härmed subsektionens stadgar. Beslut om stadgeändring för subsektionen liksom om dess upphörande fattas likaså av föreningens årsmöte. Subsektionen utser egen styrelse och arbetsutskott och har egen ekonomi baserad på medlemsavgifter (utöver medlemsavgiften till SPF eller annan av SLS sektioner). I det sistnämnda fallet betalas även halv årsavgift till SPF.

 

§ 23.  Ändring av dessa stadgar kan ske endast på ordinarie möte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före ordinarie möte till styrelsen. Förslag till stadgeändring utsändes av styrelsen till samtliga föreningsmedlemmar senast en månad före mötet. Beslut om stadgeändring är icke giltig med mindre det biträtts av 2/3 av de röstande.

Beslut om stadgeändring skall för att bli gällande fastställas av Sveriges Läkarförbunds centralstyrelse och Svenska Läkaresällskapet.