Vision

Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, har genom en vidareutveckling av föreningens tidigare vision tagit fram vision, mål och handlingsplan för 2016-2018.

Vi har haft SPF:s stadgar som grund, enligt vilka föreningens huvuduppgift är att främja den svenska psykiatrins ändamålsenliga utveckling. Inför arbetet med detta dokument har även synpunkter från medlemmarna inhämtats under seminarier vid Svenska Psykiatrikongressen.

De finns även i PDF-form här.

 

Vision

Helhetssyn och samverkan

 

Mål

Helhetssyn

Vi verkar för helhetssyn vid diagnostik, behandling och rehabilitering.

Samverkan

Vi samarbetar med patient- och närståendeorganisationer, beslutsfattare och yrkesföreningar.

En attraktiv specialitet

Vi främjar en positiv syn på psykiaterns arbete.

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Vi stödjer utbildning, forskning och implementering av effektiva behandlingsmetoder.

Debattör och kunskapsspridare

Vi verkar för ökad kunskap om psykiatri och minskade fördomar om psykisk sjukdom.

 

Handlingsplan

Helhetssyn

Vi verkar för helhetssyn vid diagnostik, behandling och rehabilitering.

1) Stimulera till ökad dialog om diagnostik, behandling och rehabilitering

 • Driva projekt om vårdinnehåll där representanter för patienter och närstående medverkar
 • Främja dialog om diagnostikfrågor
 • Skriva debattartiklar

2) Öka patienters och närståendes delaktighet i vården

 • Samarbeta med patient- och närståendeorganisationer
 • Främja patienters och närståendes delaktighet i utbildningsaktiviteter

 

Samverkan

Vi samarbetar med patient- och närståendeorganisationer, beslutsfattare och yrkesföreningar.

1)  Samarbeta med de olika psykiatriska specialitetsföreningarna, somatiska specialiteter och akademi

 • Skapa brett program och gemensam mötesplats på Svenska Psykiatrikongressen och Medicinska riksstämman
 • Främja utbyte och dialog med andra specialitetsföreningar via tidskriften Svensk Psykiatri
 • Samarbeta med de nordiska och europeiska psykiaterföreningarna (NPA, EPA och UEMS)
 • Kompetensutbyte med somatisk vård genom utbildningar och gemensamma kongresser

2)  Dialog med myndigheter och beslutsfattare

 • Delta i Almedalsveckan
 • Besvara remisser
 • Utse ledamöter till utskott, kommittéer och arbetsgrupper

3)  Samarbeta med patient- och närståendeorganisationer samt ideella organisationer

 • Bjuda in representanter till SPF:s möten
 • Medverka i gemensamma projekt
 • Inbjuda till deltagande i Svenska Psykiatrikongressen
 • Inbjuda till att bidra med artiklar i Svensk Psykiatri

 

En attraktiv specialitet

Vi främjar en positiv syn på psykiaterns arbete

1)  Sprida en positiv bild av psykiatrin och kommunicera goda exempel

 • Medarrangör i Mental Health Run
 • Medverka i Läkarförbundets Karriärmässa
 • Medverka i AT-stämman, Framtidens specialistläkare och Medicinska riksstämman

2) Främja en god arbetsmiljö och tydlig yrkesroll

 • Kartlägga innehåll och identifiera förbättringsbehov i psykiatrisk vård i landet
 • Förtydliga psykiaterns roll i diagnostik och behandling
 • Framhålla behov av mentorskap och handledning för ST-läkare och specialister

 

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Vi stödjer utbildning, forskning och implementering av effektiva behandlingsmetoder

1) Implementera forskningsresultat i klinisk praktik

 • Lyfta framgångsrika exempel i tidskriften Svensk Psykiatri och på Svenska Psykiatrikongressen
 • Ta fram och revidera SPF:s kliniska riktlinjer
 • Stödja implementering av SPF:s kliniska riktlinjer och andra nationella riktlinjer
 • Främja arbetet med psykiatriska kvalitetsregister

2) Stödja och underlätta psykiatrisk forskning

 • Samarbeta med fonder och stiftelser som stödjer psykiatrisk forskning
 • Dialog och samverkan med svensk och internationell akademi

3) Främja god kvalitet i grundutbildningens psykiatriundervisning

 • Påverka utformning och innehåll i grundutbildningen
 • Medverka i SKL:s sommarskola för utlandsstuderande läkare

4) Främja god kvalitet i ST-utbildningen

 • Ta fram och sprida rekommendationer för ST-utbildning
 • Bevaka kvaliteten på METIS-kurser
 • Kvalitetsgranska ST-utbildning genom SPUR-inspektioner
 • Samordna det nationella ST-studierektorsnätverkets aktiviteter
 • Ta fram och revidera material som underlättar handledning
 • Utveckla riktlinjer för utländska kollegors inskolning i den svenska psykiatrin

5) Främja fortbildning för specialister

 • Brett innehåll på Svenska Psykiatrikongressen
 • Stimulera kollegers deltagande på konferenser
 • Medverka i framtagandet av nationella riktlinjer
 • Ta fram rekommendationer för fortbildning

 

Debattör och kunskapsspridare

Vi verkar för ökad kunskap om psykiatri och minskade fördomar om psykisk sjukdom

1) Kunskapsspridning

 • Tillgänglighet för media och allmänhet
 • Delta i det offentliga samtalet

2) Skapa och erbjuda mötesplatser för diskussion

 • Aktiv dialog i sociala medier