Vision

Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, har genom en vidareutveckling av föreningens tidigare vision tagit fram vision, mål och handlingsplan för 2020-2022.

Vi har haft SPF:s stadgar som grund, enligt vilka föreningens huvuduppgift är att främja den svenska psykiatrins ändamålsenliga utveckling. Inför arbetet med detta dokument har även synpunkter från medlemmarna inhämtats under seminarier vid Svenska Psykiatrikongressen.

De finns även i PDF-form här.

 

VISION

Kunskap och Förnuft

 

PSYKIATRI SOM MEDICINSK SPECIALITET

Vi verkar för att bevara och utveckla psykiatrins ställning som
medicinsk specialitet.

Arbetsmiljö, organisation och ledarskap

– Verka för att psykiatrin organiseras på ett sätt som främjar
helhetssyn och samverkan
– Främja en hälsosam arbetsmiljö med förutsättningar att
bedriva säker vård
– Förtydliga och betona psykiaterns ledande roll i diagnostik
och behandling
– Framhålla behov av mentorskap och fortbildning av
specialister
– Uppmuntra psykiatrer till chefskap i verksamheten
Grundutbildning
– Värna psykiatrins plats och kvalitet i läkarprogrammet
– Marknadsföra psykiatri som specialitet till blivande kollegor

Främja god kvalitet i ST-utbildningen och specialisters fortbildning.

– Arbeta för att bastjänstgöringen (BT) ska innehålla
psykiatriplacering
– Ta fram och sprida rekommendationer för ST-utbildning
– Bevaka kvaliteten på METIS-kurser
– Kvalitetsgranska ST-utbildning genom SPUR-inspektioner
– Samordna det nationella ST-studierektorsnätverkets
aktiviteter
– Ta fram och revidera material som underlättar handledning
– Utveckla riktlinjer för utländska kollegors inskolning i den
svenska psykiatrin
– Verka för sidotjänstgöring i psykiatri för närliggande
specialiteter
– Medverka i AT-stämman och Framtidens Specialistläkare
Främja fortbildning för specialister
– Brett innehåll på Svenska Psykiatrikongressen
– Årligen arrangera resa till internationell kongress
– Arrangera återkommande nationell fortbildning på flera orter
– Medverka i framtagandet av nationella riktlinjer
– Ta fram rekommendationer för fortbildning

KOMPETENS- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

Vi stödjer utbildning och forskning samt implementering av effektiva
insatser.

– Ta fram och revidera SPF:s kliniska riktlinjer
– Lyfta riktlinjer och forskningsresultat i tidskriften Svensk
Psykiatri och på Svenska Psykiatrikongressen
– Stödja och bidra till arbetet med psykiatriska kvalitetsregister
– Främja psykiatrisk forskning t.ex. genom samarbete med fond-
er och stiftelser
– Dialog och samverkan med svensk och internationell akademi
– Öka patienters och närståendes delaktighet i vård, utbildning
och forskning

ETIK

– Värna psykiatrins resursfördelning och prioriteringar
– Etik relaterat till tvångsvård
– Värna om etiska principer
– Ge plats åt etisk diskussion under t.ex. Svenska
Psykiatrikongressen, Svensk Psykiatri och fortbildning

DEBATT OCH LÄRANDE

Vi verkar för ökad kunskap om psykiatri och minskade fördomar om
psykisk sjukdom.
– Bidra till en nyanserad bild av psykiatrisk verksamhet i
offentligheten
– Tillgänglighet för media och allmänhet
– Skriva debattartiklar
– Skapa och erbjuda mötesplatser för diskussion
– Aktiv dialog i sociala medier
– Besvara remisser
– Utse ledamöter till utskott, kommittéer och arbetsgrupper

SAMVERKAN

Vi samverkar med:
– Patient- och närståendeorganisationer
– Myndigheter och beslutsfattare
– Ideella organisationer
– Yrkesföreningar
– Andra psykiatriska specialitetsföreningar
– ST-läkare i psykiatri (STP)
– Somatiska specialiteter
– Akademi
– Andra specialitetsföreningar
– Internationella psykiatriska föreningar (NPA, EPA, UEMS
och WPA)