Vision

Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, har genom en vidareutveckling av föreningens tidigare vision tagit fram vision, mål och handlingsplan för 2024-2028.

Vi har haft SPF:s stadgar som grund, enligt vilka föreningens huvuduppgift är att främja den svenska psykiatrins ändamålsenliga utveckling. Inför arbetet med detta dokument har även synpunkter från medlemmarna inhämtats under seminarier vid Svenska Psykiatrikongressen.

De finns även i PDF-form här.

 

VISION

En världsledande psykiatri

 

LEDORD

Vetenskap och humanism

 

UPPDRAG

På basen av vetenskap och humanism når vi vår vision genom att:

 

Vetenskap

 • Främja psykiatrisk forskning genom att verka för ett gynnsamt forskningsklimat och goda forskningsmöjligheter i hela landet
 • Göra forskning attraktiv för psykiatrer, övrig personal, patienter och närstående
 • Föra dialog och samverkan med svensk och internationell akademi
 • Sprida information om ny kunskap via Svensk Psykiatri, sociala medier, Svenska Psykiatrikongressen och andra fortbildningsaktiviteter
 • Bidra till implementering av ny kunskap i klinisk verksamhet

 

Utbildning

 • Främja specialisters fortbildning
 • Främja en god kvalitet i AT-, BT- och ST-utbildningen
 • Främja en god psykiatriutbildning i läkarprogrammet
 • Verka för en stark nationell mötesplats inom psykiatrin
 • Delta i internationella psykiatriska mötesplatser

 

Etik

 • Värna om etiska principer
 • Verka för minskade fördomar genom att sprida kunskap om psykiatri
 • Bidra till etiska diskussioner inom professionen, övrig sjukvård samt i samhället
 • Samverka med patient- och närståendeföreningar och med andra professionsföreningar, myndigheter och beslutsfattare
 • Sträva efter jämlika förhållanden för psykiatrisk vård anpassad till lokala förutsättningar i hela landet

 

Kvalitet

 • Verka för att psykiatrin organiseras och resurssätts på ett sätt som ger möjlighet att bedriva bästa möjliga psykiatriska vård
 • Publicera kliniska riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av psykiatriska tillstånd
 • Medverka i framtagandet av nationella riktlinjer
 • Stödja och bidra till arbetet med psykiatriska kvalitetsregister
 • Påverka samhällsutvecklingen genom samverkan, kontakt med beslutsfattare, offentlig debatt och genom att besvara remisser