SPF:s kliniska riktlinjer

Nedan följer Svensk Psykiatrisk Förenings riktlinjer för en rad stora och viktiga sjukdomsgrupper inom psykiatrin som utarbetats av utvalda arbetsgrupper på uppdrag av och i samarbete med SPF styrelse. Flera av våra riktlinjer finns som bok och går då att beställa hos Gothia Fortbildning. Tillgängliga bokserien på hemsidan finns här. För enskilda riktlinjer se nedan. Några finns även tillgängliga i elektronisk version och kan laddas ner nedan. Det är dock inte  tillåtet att skriva ut dem så länge de är beställningsvara på bokförlaget.

Ansvarig för SPF kliniska riktlinjer är Dan Gothefors, som är adjungerad i SPF styrelse. Han kan kontaktas på dan.gothefors (at) regionsormland.se.

Utöver SPF:s kliniska riktlinjer vill vi även rekommendera:

Psykofarmakologi

Psykofarmakologi är ett dynamiskt och ständigt utvecklande fält. Denna ständiga utveckling kräver att praktiserande psykiater håller sig uppdaterade med den senaste forskningen och de senaste behandlingsmetoderna för att erbjuda bästa möjliga vård för sina patienter. Till hjälp finns den här boken. Det noggranna och vetenskapligt genomförda arbetet kring psykofarmaka sträcker sig i boken från teori till klinik och ger såväl ökad förståelse för farmakodynamik och farmakokinetik som klinisk handledning. Boken har två olika syften − å ena sidan ska den kunna fungera som en lärobok i psykofarmakologi, å andra sidan som en riktlinje i kliniska situationer. Den vänder sig såväl till specialister som till ST-läkare i psykiatri och till läsare som arbetar kliniskt med psykofarmakologisk behandling eller som utbildar sig inom området. Studenter på läkarprogrammet kan också ha utbyte av att läsa boken. Boken består av tre delar: en teoretisk farmakologisk del, en del om läkemedelsbehandling i allmänhet och slutligen en klinisk del. Denna pedagogiska och tydliga uppdelning gör den också utmärkt att använda som ”uppslagsverk”. Riktlinjerna tar bland annat upp: (1) Farmakokinetik, farmakodynamik och farmakogenetik. (2) Klinisk användning av psykofarmaka vid olika psykiatriska tillstånd. (3) Läkemedel vid adhd. (4) Psykofarmakabehandling av äldre. (5) Graviditet och amning. (6) Läkemedel vid intellektuell funktionsnedsättning.

Beställ

Psykologisk behandling

-Vad gör man och varför?

SPFs serie av kliniska riktlinjer ( SPF:s kliniska riktlinjer – Svenska Psykiatriska Föreningen (svenskpsykiatri.se) ) utökas nu med en kortfattad guide som beskriver aktuell kunskap om behandling med Kognitiv Beteendeterapi. Denna guide syftar till att ge läsaren en överblick kring hur psykologisk behandling fungerar vid några vanliga psykiatriska sjukdomar/symptom för vilka det finns effektiv och etablerad psykologisk behandling. Mer specifikt vill författarna att läsaren ska få en övergripande förståelse kring de processer man försöker förändra i olika slags psykologiska behandlingsprogram. I denna första version av guiden tas följande diagnoser upp; 1. Depression 2. Generaliserat ångestsyndrom 3. Paniksyndrom 4. Socialt ångestsyndrom 5. Tvångssyndrom 6. Post- traumatiskt stressyndrom 7. Problematisk alkoholkonsumtion 8. Insomni Målsättningen är att hålla guiden aktuell och sannolikt utvidga den att omfatta fler diagnoser under de kommande åren. Guiden är tänkt som ett fortlöpande projekt där kommentarer från SPFs medlemmar och andra läsare är välkomna och kan bidra till den fortsatta utformningen och utvecklingen. Dina kommentarer på texten skickar du till: psykologiskbehandling@svenskpsykiatri.se

Ladda ner PDF

Konsultationspsykiatri

Kliniska riktlinjer för konsultation-liaisonpsykiatri

Konsultation-liaisonpsykiatri kan beskrivas som den gren av psykiatrin som fokuserar på patienter inom somatisk sjukvård. Riktlinjerna tar bland annat upp: (1) Vad en allmänpsykiater behöver veta för att göra en god konsultpsykiatrisk insats, (2) Beprövade arbetsmodeller för hur psykiatrisk konsultation till somatisk sjukvård kan byggas upp och utvecklas mot ökad integrering (konsultation-liaison). (3) De potentiella vinsterna av utbyggd konsultation-liaisonverksamhet. (4) Vad chefer respektive beställare kan behöva insikt i för att starta och bygga upp verksamheter med konsultation-liaisonpsykiatri. (5) Psykofarmakologi vid samtidig somatisk och psykiatrisk problematik.

Ladda ner PDF

Beställ

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning inom psykiatrin

Kliniska Riktlinjer

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp med hög benägenhet för psykiatriska symtom och sjukdomar. Många av dessa patienter erbjuder såväl diagnostiska som behandlingsmässiga utmaningar. Riktlinjerna syftar bland annat till att: Öka kunskap om, förståelse för och därmed intresset för patienter med intellektuell funktionsnedsättning; Sprida kunskap om hur bemötande och övriga förhållanden kan anpassas i patientens möte med sjukvården; Uppmuntra till samverkan och nätverksarbete runt patienten med hänsyn till såväl sociala som somatiska och psykiatriska faktorer; Motverka brister i diagnostiska överväganden; Medverka till adekvat farmakologisk och annan behandling av psykisk sjukdom hos patienten; Motverka överförskrivning av bensodiazepiner, hypnotika och antipsykotika.

Ladda ner PDF

Beroendemedicin i öppenvården

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Riktlinjerna fokuserar på följande områden som är centrala inom den psykiatriska öppenvården och primärvården: • Utredning och behandling av alkoholbruksyndrom. • Utredning och behandling av cannabisbruksyndrom. • Skadligt bruk och beroende av lugnande läkemedel. • Skadligt bruk och beroende av smärtstillande läkemedel. • Samsjuklighet mellan substansbruksyndrom och annan psykisk sjukdom.

Ladda ner PDF

Beställ

Transkulturell psykiatri

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Diagnostik och behandling av nyanlända flyktingar samt posttraumatisk stress har fått särskilt stort utrymme i boken. För flyktingar med erfarenheter av svåra trauman kan en välfungerande vård bidra till att minska konsekvenser av posttraumatisk stress. Riktlinjerna i boken Transkulturell psykiatri syftar bland annat till att: • Bidra till jämlik och god psykiatrisk vård för hela befolkningen. • Medverka till ökad kunskap om kulturella faktorers betydelse vid psykiatrisk diagnostik samt vård och behandling. • Bidra till god tillgänglighet av psykiatrisk vård för patienter med en invandrar-, flykting- eller minoritetsbakgrund. • Motverka all form av diskriminering i psykiatrisk vård.

Ladda ner PDF

Suicidnära patienter

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos 15-24-åringar. Varje år tar 1400-1500 personer sina liv i Sverige. Suicid är ett folkhälsoproblem och det är viktigt att sprida den kunskap som finns på området. En stor uppgift är att möta människor med självmordstankar och förstå risken för en kommande suicidhandling. Författare: Ellinor Salander Renberg (huvudredaktör), Charlotta Sunnqvist, Åsa Westrin, Margda Wärn, Jussi Jokinen och Bo Runeson (ordförande).

Ladda ner PDF

Äldrepsykiatri

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

De äldsta och de svårast sjuka faller ansvarsmässigt lätt mellan stolarna när det handlar om tillstånd med psykiska symtom och många får i dag inte den hjälp de behöver. Det finns ett stort behov såväl av ökad kunskap om äldrepsykiatri i all sjukvård för äldre, som av äldrepsykiatrisk spetskompetens och högspecialiserad vård. Därför finns den här boken. Författare: Svensk Psykiatrisk Förening

Ladda ner PDF

Beställ

Ätstörningar

kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ätstörningar är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2005. Det har tillkommit nya diagnoser sedan de förra riktlinjerna och kriterierna beskrivs utifrån DSM-5. Nytt i denna nya upplaga är en bilaga med diagnostiska kriterier enligt DSM-5.

Ladda ner PDF

Beställ

Psykiatrisk tvångsvård

Kliniska riktlinjer för vård och behandling

Boken Psykiatrisk tvångsvård – kliniska riktlinjer för vård och behandling tar upp tvångsvård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och beskriver noggrant juridiken kring denna vård. Den lyfter också fram etik, bemötande, dialog och patientmedverkan. Boken är kronologiskt uppbyggd och följer patientens väg från hemmet (via eventuell handräckning, vårdintyg, kvarhållande och intagning för vård enligt LPT) till utslussning och i en del fall öppen psykiatrisk tvångsvård.

Ladda ner PDF

Beställ

Bipolär sjukdom

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Riktlinjerna har målsättningen att ge klinisk vägledning och fördjupad kunskap för kliniker som kommer i kontakt med bipolär sjukdom på sjukhus, specialmottagningar eller allmänna vuxen- och barnpsykiatriska mottagningar. Riktlinjerna är i första hand skrivna för vuxenpsykiatrer, men de är även tillämpliga för barn- och ungdomspsykiatrin.

Ladda ner PDF

Beställ

Personlighetssyndrom

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av personlighetssyndrom är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2006. Boken Personlighetssyndrom är i första hand skriven för alla som företräder den psykiatriska vården, men är även användbar för företrädare från andra specialiteter och för professioner utanför vården. Studenter och personer under fortbildning har utbyte av att läsa boken.

Ladda ner PDF

Beställ

Schizofreni

kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Detta är den tionde utgåvan från 2009 av kliniska riktlinjer, som har tagits fram i Svenska Psykiatriska Föreningens regi sedan 1996.

Ladda ner PDF

ECT

Kliniska riktlinjer

De kliniska riktlinjerna för ECT-behandling är välbehövliga därför att området är, och har varit kontroversiellt. Det har saknats en sammanställning av evidensen på området på svenska. Det är den första forskningsbaserade sammanställningen i Sverige av ECT-behandingens användningsområde, indikationer, fördelar och nackdelar (2014).

Ladda ner PDF

Beställ

Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom

Kliniska riktlinjer

Målsättningen med detta dokument är att formulera konkreta och genomförbara riktlinjer för hur metabol rubbning hos denna patientgrupp kan förebyggas, upptäckas och handläggas inom varje psykiatrisk verksamhet. Dokumentet ger en kortfattad sammanfattning av kunskapsläget på detta område samt referenser till ytterligare läsning.

Ladda ner PDF

Pågående riktlinjearbeten, uppdaterat mars 2024:

  • Bipolärt syndrom. En omarbetning av en tidigare riktlinje pågår under huvudförfattare Katrin Skogberg Wirén. Publicering sannolikt i elektroniskt format, förhoppningsvis under första halvåret 2025.
  • Diagnostik. Dr Mats Adler har åtagit sig huvudförfattarskap. Arbetet i tidigt skede, oklar tidsplan för publicering.
  • Äldrepsykiatri, omarbetning av en tidigare riktlinje. Äldrepsykiatrisk förening med huvudredaktör Mikael Ludvigsson som arbetsledare har åtagit sig att omarbeta och utvidga den tidigare riktlinjen. Oklar tidsplan för publicering.
  • ECT, omarbetning av tidigare riktlinje. Pia Nordanskog och Axel Nordenskjöld har åtagit sig huvudförfattarskap. Arbetet i mycket tidigt skede, ingen plan för publicering är formulerad. En utvidgning av innehållet utöver ECT blir aktuellt, i första hand rTMS.
  • Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Arbetet påbörjat under ledning av Sabina Bonde. Ännu oklart om tidsplan för publicering.