ST: Regelverk

Regelverk

Ramarna för ST-utbildningen beskrivs i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8. Föreskriften består dels av en allmän del med gemensamma bestämmelser för alla specialiteter, dels av en specifik del med alla målbeskrivningar. Målbeskrivningarna för respektive specialitet ska läsas mot bakgrund av bestämmelserna i den allmänna delen.

På socialstyrelsens hemsida finns mer information om den nya specialisteringstjänstgöringen enligt SOSFS 2015:8.

  • SFS 1993:100 Högskoleförordningen
  • SFS 1998:1518 Förordning om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
  • SOSFS 2008:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Detta regelverk kommer upphöra gälla 2022-04-30.
  • HSLF-FS 2016:64 Socialstyrelselns föreskrifter och allmänna råd om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården