SPF Psykiatriska önskelista till socialutskottet

Publicerad: 11 June 2023

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Önskelista till socialutskottet våren 2023

Pdf-version

Handlingsplan för psykisk hälsa 

 • Vi önskar en handlingsplan för psykisk hälsa med konkreta och utvärderingsbara mål på basen av vetenskap och beprövad erfarenhet samt med resurser för att genomföra den.
 • År 2020 fick Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (tillsammans med 24 andra myndigheter) i regeringsuppdrag att utarbeta en nationell strategi som kommer att vara klar hösten 2023. Vårt önskemål är att en handlingsplan tas fram som anknyts till denna strategi.
 • Vi önskar vidare att handlingsplanen synkroniseras med SKR:s positionspapper för ökad synergi och tydlighet kring gemensamma mål.
 • Vi önskar långsiktighet av beslut kring resurser både gällande prevention och behandling samt en smidig och tydlig organisation som genomför årliga utvärderingar och eventuella revideringar av handlingsplanen vid behov.
 • Vårt önskemål är att få se en handlingsplan och organisation för att följa och revidera den vid behov vara klar senast hösten 2024.

 

Resurser för en kunskapsstyrd vård

 • Vi önskar att man i hela Sverige implementerar de redan utvecklade och fungerande metoder som finns för vägen in till psykiatrisk vård så att den enskilda individen hamnar på rätt vårdnivå (för vuxna primärvård, internetpsykiatri, specialistpsykiatri inkluderat vid behov akutpsykiatri och slutenvård).
 • Vi önskar resurser för att bedriva vård enligt vårdprogram, riktlinjer och nationella programområden kring psykisk hälsa.
 • Vi önskar utveckling av stärkta klinik anpassade kvalitetsregistreringar av vård anpassade till rådande datasystem för att kunna följa och bidra till jämlik vård i landet för alla psykiatriska tillstånd.
 • Vi önskar se en vändning av trenden att psykiatriska tillstånd får en minskad del av sjukvårdsbudgeten, trots att behoven ökat, så att resurser till vårdpersonal, insatser och vårdplatser finns.

 

Suicidprevention på vetenskaplig grund

 • Vi önskar resurser för att genomföra vårdnära insatser som vi redan idag vet kan förebygga suicid, som uppföljning en vecka efter suicidförsök, uppföljning ett år efter suicidförsök, behandling av sjukdomstillstånd kopplat till suicidförsök.
 • Vi önskar att man utvecklar en nationell hjälplinje anknuten till Region/SOS alarm/1177 där psykiatriskt utbildad personal bidrar till triage till rätt instans: akutpsykiatri, specialistpsykiatri, internetpsykiatri, primärvård, ideella hjälporganisationer inkluderat stödlinjer från civilsamhället, socialtjänst och eventuellt kyrka.

 

Fortsatt forskning och kunskapsutveckling

 • Vi önskar fortsatt statliga stöd som motsvarar sjukdomsbördan och anslag som motsvarar vad som satsas på andra stora sjukdomsområden för förbättring och utveckling av metoder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

 

Samsjuklighetsutredningen realiseras och förbättrad vård av de svårast sjuka

 • Vi önskar att man beslutar om att Samsjuklighetsutredningens huvuddrag godkänns.
 • För att Samsjuklighetsutredningens förslag ska kunna genomföras önskar vi en realistisk tidsplan för skatteväxling, fördjupat arbete med anpassade lagförändringar samt tillskott med resursförstärkningar, inkluderat utbildning av personal.
 • Vi önskar förbättrade rehabiliteringsinsatser och samverkan med kommuner för de svårast sjuka där redan fungerande samverkansformer implementeras och insatser gällande rehabilitering och stöd underlättas utan köer.
 • Vi önskar översyn av resursfördelning för att undvika undanträngningseffekter av de svårast sjuka.

 

Resurser för att minska hot och våld i psykiatrin

 • Vi önskar se en utveckling där hot och våld i psykiatrin vare sig är något som vårdpersonal ska räkna med ingår i arbetsvardagen eller att patienter ska behöva bevittna eller utsättas för själva.
 • Vi önskar resurser för att utbilda all personal i vetenskapliga metoder för att förebygga hot och våld i psykiatrin. Vi önskar också tillräckliga resurser i form av personal för att skapa en trygg vårdmiljö både för patient och personal.

 

Vi vill hjälpa till

Vi önskar att ni hör av er om det är någonting vi kan bidra med!