ADHD-rapport

Publicerad: 28 May 2024

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

SPF ADHD-rapport

Läs rapporten i sin helhet här.

Förord och summering nedan:

I början av 2000-talet var adhd hos vuxna en ovanlig diagnos. De senaste två
decennierna har det emellertid i Sverige skett en kraftig ökning av utredningar,
diagnostisering och behandling av adhd inom psykiatrin, både för barn och vuxna.
Det har i sin tur lett till längre köer inom psykiatrin och ett söktryck som försvårar
möjligheterna att ta hand om patienter med adhd i enlighet med gängse riktlinjer och
vårdprogram. Vidare har det stora söktrycket även i viss grad påverkat
omhändertagandet av övriga patienter inom psykiatrin.

För att som professionsförening ta ansvar och bidra till jämlik vård för patientgruppen
i landet, samt bästa utveckling för svensk psykiatri, beslöt Svenska Psykiatriska
Föreningen (SPF) hösten 2023 att genomföra en mindre utredning. Arbetet mynnade
ut i denna rapport, vars målsättning är att försöka definiera en gemensam linje för
fortsatt arbete med frågan.

Vi har inte haft som målsättning med rapporten att utforma kliniska riktlinjer eller göra
en fullständig vetenskaplig genomgång kring diagnostisering och behandling av
adhd.

Vårt mål har varit att lyfta problematiken med den stora tillströmningen av patienter,
så som den ser ut i svensk psykiatri idag, samt hitta konstruktiva vägar framåt som
SPF kan följa för att bidra till lösningar.

 

Sammanfattning SPF:s väg framåt:

 • SPF kommer att verka för att stötta implementering av nationella
  riktlinjer adhd och autism samt Vård och Insatsprogram (VIP) adhd
 • SPF kommer särskilt lyfta prioriteringar av rekommendationer samt bidra till
  utveckling av triagesystem för vårdnivå för olika svårighetsgrader av adhd.
 • SPF kommer att verka för att underlätta införande av tidiga insatser vid
  symtom på adhd
 • SPF kommer lyfta till ledande inom vård samt samarbeta med patient och
  närståendeförening samt övriga professionsföreningar för möjliggörande.
 • SPF kommer verka för en bred ingång vid diagnostisering av adhd och
  att utformande av psykiatrisk bedömning och utredning genomförs på
  basen av behov
 • SPF har beslutat att utveckla kliniska riktlinjer som grund för kvalificerad
  psykiatrisk diagnostik gällande alla psykiatriska tillstånd inkluderat adhd.
 • SPF kommer att verka för att diagnostik och behandling av adhd sker i
  en sammanhållen vårdkedja
 • SPF vill verka för att bedömning av adhd genomförs på enheter med kopplade
  möjligheter att ge insatser vid behov i en sammanhållen vårdkedja.
 • SPF kommer verka för att bedömning av adhd hos särskilda riskgrupper
  lyfts
 • SPF vill bidra till att lyfta behov av bedömning om förekomst av adhd i
  särskilda riskgrupper exempelvis individer i kriminalvård och beroendevård.
 • SPF kommer att stötta användande av Svensk Förening för
  Beroendemedicins (SFB) kliniska handbok kring vuxna med adhd och
  samtidigt beroendetillstånd
 • SPF vill bidra till implementering av SFB:s kliniska handbok för behandling av
  patienter med adhd och beroendetillstånd Handbok_ADHD_Beroende.pdf
  (svenskberoendemedicin.se)
 • SPF kommer följa Regeringens uppdrag till Läkemedelsverket om att öka
  kunskapen om adhd och läkemedel
 • SPF ser fram emot fördjupad förståelse kring varför diagnostiken ökat särskilt
  mycket i Sverige samt en översyn av hittills gällande förskrivningsrestriktioner
  av centralstimulerande läkemedel.
 • SPF vill verka för mer forskning kring utredning och behandling av adhd
  hos vuxna