Kallelse Årsmöte- Konsultationspsykiatriska Föreningen

Publicerad: 15 February 2019

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Kallese till årsmöte av Konsultationspsykiatriska Föreningen

 

Plats: Svenska PsykiatrikongressenMünchenbryggeriet, StockholmLokal Galleriet

Tid: 190315, kl 12.10-13

Agenda 

1 Mötets behöriga utlysande

2 Fastställande av dagordning

3 Val av mötesordförande

4 Val av två justeringsmän

5 Behandling av styrelsens årsberättelse, kassörens berättelse samt revisorernas granskning

6 Fastställande av årsavgift

7 Behandling av ärenden eller förslag vilka förelagts mötet av styrelsen eller av föreningsmedlem

8 Val av ledamöter till styrelsen

9 Val av revisorer

10 Val av valberedning

 

Marie Bendix, ordförande