Här kan du läsa mer om hur SPF hanterar personuppgifter.

Publicerad: 31 May 2018

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

 

SPF och dina personuppgifter
I dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler om hur och när vi får behandla personuppgifter. Som medlem i SPF hanteras dina personuppgifter i SPF:s medlemsregister i enlighet med GDPR. Du kan läsa mer om GDPR här.

Vilka personuppgifter registreras?
Namn, adress, e-post, födelseår. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter bort menmedlemsnummer, postnummer/postort sparas för statistik,verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Syfte
Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för SPF:sverksamhet samt via av SPF anlitade aktörer för distribution av information. Exempelvis till: medlemsbrev, årsmöteskallelser, medlemstidningen Svensk Psykiatri, sändlistor för e-post. SPF lämnar aldrig uppgifter vidare från medlemsregistret till tredje part. Den som anser att SPF inte har vidtagit begärda åtgärd er med sina personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.Att du lämnar efterfrågade personuppgifter till SPF är ett krav för att du ska beviljas, eller tillåtas förlänga medlemskap i, SPF. Den som inte lämnar efterfrågade personuppgifter löper risken att ansökan om, eller förlängning av, medlemskap inte kan beviljas. Uppdaterat medlemsregister. För att så många som möjligt ska känna sig trygga i och få en korrekt och god service via medlemsregistret är det viktigt att du som medlem hjälper oss att hålla medlemsregistret uppdaterat. Enklast gör du detta genom att skicka dina uppgifter till vårt kansli. Detta gäller såväl e-postadress som postadress.

Vem har åtkomst till medlemsregistret?
Styrelsen (personuppgiftsansvariga) för SPF är ansvariga för medlemsregistret och för att föreningen följer de regler som datainspektionen satt upp. Till sin hjälp har styrelsen två personuppgiftsbiträden, som behandlar personuppgifter på uppdrag av styrelsen. Dessa två är Ewa Mattsson och Stina Djurberg.

Båda har skrivit under ett sekretessavtal och får inte lämna vidare information om medlemsregistrets innehåll vidare till annan part. Åtkomsten är strikt begränsad till det område som ansvaret gäller för, dvs fakturering av medlemsavgift, utskick av nyhetsbrev samt information kring Svenska Psykiatrikongressen. För distribution av medlemstidningen Svensk Psykiatri ges personuppgift med namn och adress till tryckeriet. SPF har upprättat ett sekretessavtal med detta tryckeri. Personuppgiftsbiträden säkerställer att personuppgifternaskyddas och lagras på ett bra sätt.Webbplats, sociala medier mmSPF kommer inte att lämna ut några personuppgifter utan att ha ett uttryckligt samtycke från dig som medlem.

Dina rättigheter
Du har rätt att hos SPF begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Det finns vidare möjlighet till begränsning av behandling (markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden) för dina personuppgifter och att invända mot behandling.Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du hartillhandahållit SPF i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta vårt kansli. Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt medlemssystem så kontaktar du kanslisten. I övrigt behöver du inte göra någonting som en följd av lagändringen.