Kunskapstest

Svenska Psykiatriska Föreningens kunskapstest lanseras våren 2024

I korthet vad är detta?

Kunskapstest för specialister och ST-läkare (under alla delar av sin utbildning) kommer erbjudas vid två tillfällen under våren 2024:

  • ST-konferensen i januari onsdag 24 januari kl 10.00 (Yasuragi Stockholm)
  • Svenska Psykiatrikongressen torsdag 14 mars 2024, kl 09.00 (Münchenbryggeriet Stockholm)

Testet kommer erbjudas under 2025 vid respektive konferens, och datum kommer.

Testet består av 100 flervalsfrågor på nivå motsvarande ST i vuxenpsykiatri (vad en nybliven specialistläkare i vuxenpsykiatri förväntas kunna), inkluderande bredd och svårighetsnivå. Testet är öppet även för ST-läkare inom barn och ungdomspsykiatri, eller subspecialiteter så som äldrepsykiatri och rättspsykiatri, liksom för specialister inom alla psykiatriska grenar.

För att skriva testet anmäler man sig, och därefter tar man med dator/läsplatta/mobil men skriver på plats under max 2h. Resultat och individdata kommer ej publiceras eller kunna begäras ut av utomstående, men man kommer själv kunna ansöka om intyg/diplom om man önskar. Gruppdata kommer samlas in för att kunna optimera testet och stryka dåligt kalibrerade frågor.

Bakgrund

Under en längre tid har diskussioner förts såväl i ST-läkarföreningen som i SPF kring komplettering med kunskapstest eller examination till den relativa mångfald av fortbildningsaktiviteter som erbjuds under ST-tjänstgöring och (förvisso i mindre utsträckning) för specialister. Det saknas möjlighet att på ett formaliserat vis pröva hur uppdaterad du som kliniker är kring riktlinjer, aktuell juridik, farmakologi inom fältet vuxenpsykiatri, och det saknas också diagnostisk prövning för ST-läkare under olika delar av sin utbildning.

Kunskapstest existerar på flera platser internationellt, t.ex. i Storbritannien, och det går även en stark trend inom andra medicinska specialiteter med införande av examinationer. Inom vissa specialiteter tar man del av Europeiska test, som t.ex. inom anestesi- och intensivvård. Allt fler specialiteter har beslutat införa nationella kunskapstest av typen flervalsfrågor, för att nämna några exempel internmedicin, neurologi, gynekologi- och obstetrik. Ett gemensamt europeiskt test inom psykiatri existerar ej i dagens läge, och sannolikt kommer lokala variationer kring juridik och handläggningar kvarstå.

En ”Specialistexamen” ägde rum under 90-talet i Svensk Psykiatrisk Förenings regi. Detta var då en skriftlig examen, en muntlig examination, samt inskickade videoinspelningar av konsultation. Projektet lades ner på grund av den stora arbetsinsats som krävdes, höga omkostnader och bristande intresse. Sedan dess har inget kunskapstest för ST-läkare och specialister förekommit i psykiatri.

Nu har SPF beslutat tillsätta en examinationskommitté för att utforma ett kunskapstest som spänner över hela det vuxenpsykiatriska fältet, motsvarande studiemål för vad som förväntas av en specialist i psykiatri, det vill säga målen för en nybliven specialist.

Syftet är inte en examination, och det finns inga förutsättningar i Sverige för tvingande reglering, utan kunskapstestet är ett fortbildningsverktyg och självtest för specialister och ST-läkare i olika delar av karriären för att belysa styrkor och svagheter, för att kunna bättre utforma sin individuella fortbildningsplan, men också en möjlighet att ta del av klinisk kunskap och juridik.

Tillfällen att skriva kunskapstestet kommer beredas under ST-läkarkonferensen i januari 2024 (Stockholm), samt under psykiatrikongressen mars 2024 (Stockholm). Skrivningstiden  kommer vara två timmar, fysiskt i en skrivningssal, med medhavd dator/läsplatta/telefon. Testet består av cirka 100 flervalsfrågor av typen ”Single best answer”, med fyra svarsalternativ, brett inom hela ämnesområdet vuxenpsykiatri.

Det individuella testresultatet kommer ej att vara offentligt eller publiceras, men gruppdata kommer insamlas för att kunna värdera frågornas validitet och svårighetsgrad. Ett separat seminarium kommer erbjudas i anslutning till skrivningstillfället med genomgång av svåra frågor och svar, samt offentliggörande av eventuella strukna frågor.

Tanken är att den skrivande kommer kunna på eget initiativ kunna begära ut ett intyg/diplom om genomfört kunskapstest.

Kunskapstestet kommer vara kostnadsfritt under 2024, som utgör en pilot, men vid kommande skrivningar därefter kommer en kostnad behöva tas ut för att täcka utgifterna kopplade till plattform, lokal och utformning av frågor. Man kommer behöva vara anmäld innan.

Som kollegium hoppas vi att så många som möjligt tar chansen att pröva detta nya verktyg att tillskansa sig ny kunskap, men också blottlägga eventuella kunskapsluckor, som vi såklart alla bär på.

Varmt välkommen att delta!

SPF examinationskommitté 2023:

Karl Lundblad
Matilda Naesström
Mikael Landén
Mia Ramklint
Johan Sahlsten
Johan Fernström
Marcus Persson
Natte Hillerberg

Frågor? Vill du redan nu anmäla dig kostnadsfritt till testet 2024?

Kontakta kunskapstest@svenskpsykiatri.se

(Foto ovan av Solna Läroverks aula, Sune Sundahl, fri licens/PDM utan restriktioner. Från ArkDes)